Do pobraniaCiekawe stronyPropozycje programowe

Komisja Rewizyjna

Według Statutu ZHP komisja rewizyjna jest władzą hufca – organem kontrolnym odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

 • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP,
 • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
 • przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swojej działalności,
 • przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
 • wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Skład Komisji:

 • pwd. Tomasz Poklękowski - przewodniczący Komisji
  e-mail: tomasz.poklekowski@zhp.net.pl
 • phm. Stanisława Neugebauer - zastępca przewodniczącego Komisji
  e-mail: 
 • pwd. Anna Zamorska - sekretarz Komisji
  e-mail: anna.zamorska@zhp.net.pl

Hufiec ZHP Złotów

Zbyt wąski ekran

Proszę™, obróć ekran swojej komórki
lub włącz widok "komputerowy".